Jaloittelijat

Yhdistyksen säännöt (Päivitetty 28.10.2022)

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jaloittelijat ry ja sen kotipaikka on Salo.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tietoa jalkojenhoidosta, toimia tukiverkkona yhdistyksen jäsenille sekä rakentaa yhteistyötä jalkojenhoidon ammattilaisten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, jalkojenhoidon tuote-esittelyjä ja myyntiä. Yhdistys järjestää erilaisia virkistys- ja vapaa-ajan retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia.

 

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Edellytyksenä on myös eri koulutusmuodoilla suoritettu jalkojenhoidon tutkinto. Yhdistyksen hallitus hyväksy jäsenet. Kannatus- ja muita jäseniä voidaan ottaa harkinnan perusteella.

Jäsenyydestä voidaan erottaa, jos yhdistyksen nimeä käytetään väärin.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua muistutuksista huolimatta.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta / vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt (esim. varapuheenjohtaja, tiedottaja, tapahtuma/koulutusvastaava, tarvittaessa varahenkilöitä, jotka auttavat yhdistyksen toiminnassa). Hallitus kokoontuu puheenjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan) kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja) mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistyksen kokousten hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan
 2. Huolehtia toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta
 3. Päättää kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun määrät ja maksuajat.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.

 

 1. Tilikausi

Tilikausi on kalenterivuosi.

Ensimmäinen tilikausi on poikkeava, alkaa yhdistyksen rekisteröitymispäivästä ja loppuu joulukuussa 2022. Ja seuraavat tilikaudet ovat kalenterivuodet.
Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastuskertomus tai

toiminnantarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on (1) yksi ääni. Yhdistyksen kokousten päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuten arpa.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat tarkoitukseen.

 

 1. Korvauksien maksaminen
 2. Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvaus hallituksen kokouksiin silloin kun se järjestetään muuna kuin vuosikokouspäivänä. voidaan maksaa myös tapahtuman/koulutuksen järjestämistä varten.
 3. Hallituksen sopima kulukorvaus maksetaan puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle tai muille jäsenille jotka ovat osallistuneet tapahtuman/koulutuksen järjestämiseen. Kulukorvaus tulee per tapahtuma/koulutus.